Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter i Danmarks etiske kode.

Indledende erklæring

baseret på “The Credo” af DR. John E Upledger D.O, O.M.M

 1. Det er foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter i Danmarks overbevisning at:

Når man primært ser på mennesket, som er en biologisk organisme lige som alle andre levende væsener, så er alle biologiske organismer fra naturen udstyret med indviklede og specielle funktioner og processer. Det er gennem disse de overlever og fungerer under variable forhold, som er dem givet fra både omkringværende som kropslige miljøforhold. Yderligere, er vi overbeviste om at de bedste funktioner og processer til at tilpasse sig disse variable forhold, er naturligt iboende hvert enkelt levende system.

2. Når en levende organisme viser tegn på ubalance (symptomer), er vi overbeviste om, at det er meget vigtigt at lede efter, opdage, og så tilbyde understøttelse til disse naturlige og naturligt regulerende processer, sådan at de bliver bedre i stand til at udføre deres funktion. På den måde får kroppen/den biologiske organisme en forbedret evne til at virke. Dette bringer det enkelte menneske tættere på optimal sundhed.

3. Denne tilgang til styrkelse af helse for mennesker må anses for understøttende (faciliterende) mere end direkte lægende og lindrende. Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuters arbejder med faciliteringen af den naturlige proces i den menneskelige krop. Det terapeutiske arbejde sker i overensstemmelse med kroppens egen evne til at hele/heale. (Note1)

4. Vi mener ikke at faciliteringen af kroppens naturlige evne til at helbredes udelukker brugen af vestlig konventionel behandling (som kan være mere invasiv og direkte i sin metode end KST). Der i mod er vi overbeviste om at vores faciliterende tilgang kan integreres i alle dele af konventionel vestlig sundhedsvæsen. Dette set ud fra erkendelsen af, at et hvert menneske har en selvhelende/healende kraft. Vi er overbeviste om at integrationen af vores samarbejde med konventionelt sundhedsvæsen vil give hver patient eller klient nedsat sygelighed og dødelighed, øget kvalitet i bedringen efter sygdom og/eller traume, så vel som en mulighed for at aldringen bliver mere behagelig og værdig.

5. Yderligere er vi overbeviste om at løsningen på et hvert helbredsproblem er til stede i den enkelte krop/biologiske organisme. Ved at benytte blid berøring, talt eller uudtalt kommunikation og med største respekt anmode den pågældende krop/biologiske organisme om at give os årsag og adgang til problemet, faciliterer vi helings/healings processen.

6. Den faciliterende proces kan gøres i samarbejde med konventionel vestlig medicin og kirurgi. Når det bliver gjort rigtigt vil det forstærke den positive effekt af konventionel behandling og mindske nødvendigheden af langvarig og fysisk/medicinsk indgribende behandling.

7. For at opsummere: Vi er overbeviste om at der er en indre læge (punkt 2 og 3)(Note 2) i hvert enkelt menneske. Den indre læge forstår hvert helbredsproblem og hvordan man bedst løser det. Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter anser terapeutens ansvar i behandlingen, som at komme i dialog med den indre læge. Terapeuten følger herefter de informationer, som den indre læge anviser. Her igennem faciliteres den indre læge sådan at den naturlige selvhelings/healingsproces sættes i gang.

(Note 3)

Etisk Kode

1. Klientens udbytte af behandlingen er første prioritet i klient – terapeut forholdet.

Kranio-Sakral Terapeuten

– Må således ikke stå i vejen for anden behandling klienten modtager

– Skal henvise til anden behandling, når det skønnes nødvendigt i forhold til symptomer klienten præsenterer, manglende eller utilsigtet effekt af behandlingen.

– Skal kun udføre behandlingen så længe situationen nødvendiggør det.

– Skal overholde tavshedspligten også efter klientens død.

– Skal opbevare given information efter gældende datalovgivning.(note 4).

– Skal give omhyggelig information om behandling, effekt

– herunder også evt. forbigående forværring af tilstanden – og klientens evt. egen indsats, og indhente samtykke fra klienten inden behandlingen påbegyndes.

 

2. Klientens værdighed og personlige integritet skal under alle forhold respekteres fordomsfrit af Kranio-Sakral Terapeuten

– Det er således terapeutens ansvar at tage hånd om egne fordomme, som kan virke hæmmende for optimalt behandlings resultat, og dermed evt. videre henvise til en anden behandler.

– Terapeuten skal respektere klientens valg.

3. Det er hensigten, at klienten gennem KST behandlingen bliver uafhængig af Kranio-Sakral Terapeuten og dennes virke.

– Kranio-Sakral Terapeuten skal således søge at facilitere klientens selv ud fra et holistisk syn og der igennem facilitere klientens ansvar for eget liv og helbred. (Note 5)

4. Som medlem af foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter arbejder man uafhængigt og ud fra Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuters etisk kode samt den gældende lovgiving.

– Kranio-Sakral Terapeuten bør have dækkende forsikring i tilfælde af almindelige uheld og evt. behandling m. negative følger.

5. Kranio-Sakral Terapeuten skal kontinuerligt sørge for at udvikle sig og opdatere sig professionelt gennem livslang læring. Terapeuten forventes at deltage i kongresser, seminarer, kurser og begivenheder med henblik her på.

Kranio-Sakral Terapeuten

– Skal udvise omhu og fornuft i alle situationer.(Note 6)

– Skal have en adfærd svarende til de kvalifikationer som vedkommende har tilegnet sig. (Note 7)

6. Kranio-Sakral Terapeuten bør fremstå troværdigt og uafhængigt af bindinger til industrien eller andre terapeut/klientforholdet uvedkommende interesser.

– Annoncering skal være sømmelig, teknisk og videnskabeligt korrekt og beskytte det professionelle image, her under dokumentationshenvisning for påstande, således klienten kan træffe et oplyst og velbegrundet valg.

– Kranio-Sakral Terapeuten må ikke udtale sig skadeligt om kollegers forretning og virke.

– Ved oplevelse af kollegers uprofessionelle håndterning af terapeutisk virke eller mangel på overholdelse af forhåndenværende etiske kode, skal der rettes henvendelse angående dette til Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuters Etiske Råd.

– Ved Kranio-Sakral Terapeutens evt. offentlige fremtræden skal det fremgå i hvilken egenskab man fremstår (privat, eget firma, forening o.s.v.)

7. Kranio-Sakral Terapeuten må ikke give direkte information om, sælge eller reklamere for medicin, urte- og naturpræparater og øvrige hjælpemidler, uden at have modtaget relevant undervisning angående dette.

– Kranio-Sakral Terapeuten må ikke medvirke ved annoncering eller salg af sundhedsFARLIGE produkter.

8. Kranio-Sakral Terapeuten forventes at ytre sig minimum i foreningsniveau (Nyhedsbrev/Det Blide Tryg) ved nyfundne fremskridt i ekspertise, med henblik på optimalt udbytte for klienterne.

– Ved offentliggørelse af forskningsresultater, eller fremlæggelse af cases med videre, skal der sikres fuld anonymitet for klienten.

– Ved deltagelse i uddannnelses øjemed af tredje part eller flere under behandlingen, og eller optagelse via audiovisuelle medier, skal der indhentes skriftlig tilladelse fra klienten.

– Ved klientens deltagelse i forskningsprojekter, vejer hensynet til dennes ve og vel altid tungest.

 

Noter

 

Note 1:

http://kstforeningen.dk/om-kst

Note 2:

Den indre læge skal her forstås som menneskets virksomme indre natur, der via terapeutens facilitering aktiverer den iboende selvhelbredende kraft.

Etisk råd

 

Note 3:

Kilde:

Accademia Cranio Sacrale, Italien

Statuto e Codice

Kapitel 1

Forberedende overvejelser om professionen.

Med tilladelse fra ovennævnte, oversat og bearbejdet til dansk fra engelsk af Lotte Obbekjer, Sidsel Thevik og Esben Jørgensen.

Note 4:

http://www.datatilsynet.dk/erhverv/alternative-behandlere/

 

Note 5:

Eksempler på definitioner af Selvet og Fornuften

· ” Selvet ” : “Selvet er hvert menneskes højeste mål. Det er den fuldstændige individualitet hos et menneske, som har opnået fuldkommen enhed og helhed………”

· “Jung så, hvordan Selvet driver enhver af os frem mod fuldstændighed, en proces han kaldte individuation. I individuationsprocessen bliver vi alle fuldt og helt til hvem vi er – en sand menneskelig person. Det er meget forskelligt fra at være individualistisk, fordi det at blive fuldkommen menneskelig er ensbetydende med at erkende vores medfødte samhørighed med vores verden – vi bliver ikke bare hele i vores psyke; den helhed indbefatter vores verden……”

Citater: Jeremy W. Hayward: ” Breve til Vanessa “

s. 172 , linje 10 og linje 16

· “Når man taler om at komme i kontakt med Sit højere Selv, mener man at komme til at kende sin intuition, sin sande identitet, sine medfødte evner.”

http://netspirit.dk/new/?page=25 :”Refleksioner over emnet” punkt 3.

 

Holistisk : af holon : hol=hel / on=åben

Note 6:

Ved fornuft forstås i denne sammenhæng, det behandleren anser for mest hensigtsmæssigt og opleves rigtigt i den givne situation.

Etisk råd.

Note 7:

Læring og dannelse, som sker både via den direkte uddannelse og gennem den udvikling, der sker gennem den behandling man udfører.

Etisk råd.

Etisk kode er udarbejdet af Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuters Etiske Råd over perioden marts 2010 til februar 2012.

1718745602
1718752802