Retningslinier for forskningspuljen i Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter

Indledning

Forskningspuljen er tilvejebragt ved overførsel af samtlige midler fra den nedlagte Forskningsfond, som blev oprettet på Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuters generalforsamling den 26. februar 2005 i Århus. 

Forskningspuljen indgår som en post i foreningens almindelige budget, regnskab og status.

Forskningsfonden blev oprettet på Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuters generalforsamling den 26. februar 2005 i Aarhus.

 

Formål

Forskningspuljens formål er at yde økonomisk støtte til projekter eller udviklingsarbejde, som opfylder formålsparagraffen i foreningens vedtægter “at bidrage til forskning og udvikling af faget”.

Midler fra forskningspuljen kan bevilges, såvel til ansøgninger der indgives til foreningens bestyrelse (sekretæren), som til initiativer taget af bestyrelsen.

 

Forskningsfondens kapital og indtægter

Forskningspuljens kapital består af:

Midler hensat af Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter. Beløbet fastsættes årligt på generalforsamlingen.

Offentlige tilskud og midler doneret af personer, foreninger, virksomheder og andre, som ønsker at støtte puljens formål.

 

Forskningsfondens administation

Forskningspuljen administreres af den til enhver tid siddende bestyrelse for Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter. Såfremt Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter nedlægges, indgår midlerne fra forskningspuljen i foreningens formue og vil blive anvendt til andet tilsvarende formål jf. vedtægterne.

Bestyrelsen behandler løbende indkomne ansøgninger og fastsætter de vilkår, der skal være gældende i forbindelse med evt. bevilling af midler fra puljen.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 3 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Heraf skal en af bestyrelsesmedlemmerne være enten formanden eller næstformanden.

 

Vedtaget på den ordinære generalforsamling i Foreningen af Kranio-Sakral Terapeuter den 9.3.2013.

1720797432
1720804632